Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18 juli 2022.

CAB training & coaching is een handelsnaam, ingeschreven op Nijhofflaan 3, 3319 BN Dordrecht. Ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24427193 en BTW id NL002026480B81.

Artikel 1 | Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) programma’s, aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen CAB training & coaching en opdrachtgever(s), respectievelijk haar / hun rechtsopvolger(s) (medewerkers) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 | Totstandkoming van de overeenkomst

Het aanbod van de diensten van CAB training & coaching staan op de website. Door online een aankoop te doen van één van de diensten, aanvaardt opdrachtgever dit aanbod.

Voor andere diensten verstuurt CAB training & coaching een offerte per mail. Dit aanbod is 14 dagen geldig na afgifte.

Artikel 3 | Prijs

CAB training & coaching stelt het tarief vast voor de dienstverlening. Hierin worden eventuele reisuren, reis- en verblijfkosten meegenomen. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

Indien een prijs is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft CAB training & coaching het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4 | Betaling

Betaling voor online programma’s worden direct bij aankoop gedaan.

Voor verrichtte diensten is de opdrachtgever aan CAB training & coaching kosten verschuldigd zoals vermeld in de overeengekomen offerte of opdracht. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de training en/of coachtraject en binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na die vervaldag wordt een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan CAB training & coaching de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

BTW-id:NL002026480B81

49KNAB0258131640

Artikel 5 | Uitvoering overeengekomen werkzaamheden

Opdrachten hebben het karakter van een inspanningsverplichting, CAB training & coaching zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
CAB training & coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal in overleg met de opdrachtgever geschieden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CAB training & coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

CAB training & coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 | Wijzing van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal CAB training & coaching dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal CAB training & coaching de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 7 | Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden of zoveel korter als zij in overleg overeenkomen. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bevestigd.

In geval van opzegging door CAB training & coaching is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

In geval van opzegging door één van partijen behoudt CAB training & coaching aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte
werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft CAB training & coaching het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks met behoud van rechten, daaronder begrepen het recht op compensatie zoals hierboven bepaald en/of volledige schadevergoeding.

Artikel 8 | Intellectuele eigendom en referenties

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van CAB training & coaching.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van CAB training & coaching. De opdrachtgever zal bij eventuele publicaties naar aanleiding van de uitkomsten van de opdracht steeds duidelijk en uitdrukkelijk de naam CAB training & coaching vermelden als degene die bij de totstandkoming betrokken is geweest.

Behoudens en voor zover anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, staat het
CAB training & coaching vrij om de naam van opdrachtgever te gebruiken als referentie voor huidige en toekomstige cliënten.

Artikel 9 | Vertrouwelijkheid

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de coachee en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coachtraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van coachee.

CAB training & coaching gaat zorgvuldig om met de privacygegevens en houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst aan de privacy- en cookieverklaring voor de verwerking van de persoonsgegevens van opdrachtgever.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

Indien CAB training & coaching aansprakelijk mocht zijn dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van CAB training & coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
4. CAB training & coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 11 | Gebreken, klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CAB training & coaching.

Indien een klacht gegrond is, zal CAB training & coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CAB training & coaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 12 | Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CAB training & coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CAB training & coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

CAB training & coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CAB training & coaching haar verplichtingen had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CAB training & coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CAB training & coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien CAB training & coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 | Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

In geval van een geschil zullen partijen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Op elke overeenkomst tussen CAB training & coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen CAB training & coaching en de opdrachtgever dienen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van CAB training & coaching te worden voorgelegd.

Artikel 14 | Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.