Communicatie en samenwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwaliteit van communicatie heeft een sterke invloed op de samenwerking. Helaas gaat het op de werkvloer zeer regelmatig mis in de communicatie. Collega’s kunnen het telkens niet eens worden over de aanpak van werkzaamheden. Een conflict ligt op de loer. De manager is van mening dat hij heel duidelijk was tegen het team, maar het team doet niet wat er gevraagd wordt. Hoe komt dat toch? Wordt er wel naar elkaar geluisterd? Het team is zorgvuldig geselecteerd op diversiteit van competenties en eigenschappen en toch hapert het regelmatig wat ten koste gaat van een effectieve samenwerking. Het gevoel ontstaat dat er weinig eenheid is en dat het ontbreekt aan betrokkenheid.

In de meeste gevallen heeft dit te maken met gedrag. Of beter gezegd met het herkennen van gedrag. In deze context wordt met gedrag bedoeld het verbale gedrag(wat je zegt) en non-verbale gedrag (houding, gezichtsuitdrukking en intonatie). Een combinatie van dit verbale en non-verbale gedrag vormt de communicatiestijl. Met inzicht in gedrag en communicatiestijl van jezelf en van anderen wordt de kans dat je gespreksdoel wordt bereikt vele malen groter.

De DISC methode geeft inzicht in de gedragsstijlen. DISC staat voor de afkorting van de gedragsstijlen:

  • Dominant, Direct, Dynamisch
  • Interactief, Inspirerend, Invloedrijk
  • Stabiel, Sociaal, Samen
  • Consciëntieus, Correct, Calculerend

Elk persoon heeft “zijn eigen manier van doen” oftewel een gedragsstijl waar hij of zij de voorkeur aan geeft. En uit die gedragsstijlen komen de individuele kwaliteiten en talenten tot uitdrukking.

DISC model

Dominante, Directe, Dynamische (rode) gedragsstijl

Mensen met deze gedragsstijl zijn daadkrachtig, resultaatgericht en zullen persoonlijke uitdagingen aangaan. Ze spreken vaak vrij snel, duidelijk en met luid volume met een daadkrachtige gezichtsuitdrukking. Het zijn personen die meestal innovatief zijn, houden er niet van om tijd te verliezen en kunnen onder stress daardoor ongeduldig en egoïstisch overkomen. De ideale werkomgeving voor deze mensen ligt bijvoorbeeld in projecten met concrete resultaten. Vrijheid, zonder controle en zonder te veel details.

Interactieve, Inspirerende, Invloedrijke (gele) gedragsstijl

Mensen met deze gedragsstijl zijn meestal praters, optimistisch, inspirerend en enthousiast. Vertrouwen wekken en netwerken zijn sterke eigenschappen. Ze spreken vaak geanimeerd, vriendelijk en gebruiken meestal veel woorden. Het zijn teamspelers met veel ideeën. Ze blijken vaak een creatieve probleem-oplosser te zijn die graag ondersteuning en aanmoediging biedt. Onder stress kunnen deze personen ongeorganiseerd en te optimistisch raken. De ideale werkomgeving ligt vooral in veel contact met mensen, een democratische leidinggevende en bewegingsvrijheid.

Stabiele, Sociale, Samen (groene) gedragsstijl

Mensen met deze gedragsstijl houden van betrouwbaarheid, overzicht en harmonie. Ze houden zich graag aan de regels, zijn servicegericht en loyale teamspelers. Ze spreken meestal op zachte, rustige en vriendelijke toon. Ze hebben graag een logische stap-voor-stap benadering. Onder stress kunnen deze personen afhaken en zich terugtrekken en zelfs inflexibel zijn. De ideale werkomgeving is er één met praktische procedures en systemen, taken die op tijd afgerond kunnen worden en met langdurige relaties.

Consciëntieuze, Correcte, Calculerende (blauwe) gedragsstijl

Mensen met deze gedragsstijl zijn vaak perfectionistisch, voorzichtig en analytisch. Ze spreken veelal rustig en weloverwogen, het lijkt soms wat monotoon en koel. Ze hebben hoge kwaliteit- en werkstandaarden. Ze zijn over het algemeen objectief en realistisch met oog voor de details. Onder stress kunnen ze te kritisch en wat pessimistisch worden. De ideale werkomgeving is samenwerking binnen en klein team met gestructureerde procedures. Specialistische en inhoudelijke taken hebben vaak de voorkeur.

Gedrags- en communicatiestijlen ontdekken in 3 fases:

Fase 1: indirect (introvert) of direct (extravert)

Begin eerst met bepalen of iemand meer indirect of direct is

Indirect (introvert) Direct (extravert)
Zijn vaak beschouwend Zijn vaak expressief
Is meer een luisteraar Praat duidelijk, luide toon
Wacht tot ander initiatief neemt, reactief Trekt initiatief naar zich toe
Hebben een rustig tempo Hebben vaak een hoog tempo
Bescheiden handdruk Stevige handdruk
Wat op de achtergrond Aanwezig

 

Fase 2: taakgericht of mensgericht

Kijk daarna of iemand meer taakgericht of meer mensgericht is

Taakgericht Mensgericht
Wil kennis, feiten en argumenten Wil contact met mensen
Zijn wat formeler in de omgang Zijn meestal zeer informeel in de omgang
Gaat graag in discussie Gaat discussie of conflict uit de weg
Beslist op basis van feiten Beslist op basis van emotie
Zijn vaak direct en zakelijk Zijn vaak erg persoonlijk en vriendelijk
Richt zich eerst op afronden van de taak, dan pas op mensen Richt zich eerst op bouwen van persoonlijke relaties, dan pas op de taak

 

Fase 3: combineer de uitkomsten

Door de uitkomsten van fase 1 en 2 te combineren kom je tot één van de vier DISC communicatiestijlen:

Direct + Taakgericht               = Dominante stijl

Direct + Mensgericht              = Interactieve stijl

Indirect + Mensgericht           = Stabiele stijl

Indirect + Taakgericht            = Consciëntieuze stijl

De DISC methode baseert zich op het idee dat iedereen de 4 gedragsstijlen in zich heeft en dat 1 à 2 in hoge mate aanwezig zijn.

Met inzicht in de gedragsstijlen van de teamleden is het voor de leidinggevende eenvoudiger om de teamleden op de posities te plaatsen die bij hen past en waar zij zich erkend zullen voelen. En een goede mix in een team zorgt ervoor dat de teamleden elkaar versterken. Daarbij is het uiteraard van belang dat de teamleden ook inzicht hebben in de gedrags- en communicatiestijlen van zichzelf en van elkaar. In de praktijk zie je vaak dat deze kennis zich alleen beperkt tot de leidinggevende. Dat is zonde.

Inzicht in gedrags- en communicatiestijlen is een  belangrijk onderdeel van DISC